Serveis

Per un servei òptim als nostres clients, treballem tant a pressupost com per administració, depenent tant de les característiques de l'obra com de les necessitats del client.

Actualment, els serveis que prestem els podem classificar de la següent manera:


 • Obra pública: Realitzem treballs com a contractistes i subcontractistes a l'obra pública, treballant en la canalització de subministraments de tot tipus, inclosa la tramitació de plans de seguretat: 
  • Obra acabada (electricitat, aigua, llum)
  • Clavegueram
  • Voreres, paviment i asfalt
  • Canalització de rieres
 • Moviments de terra: Ens encarreguem de fer tot tipus de moviments de terres i excavacions, tant en roca com en terra:
  • Neteja de parcel·les 
  • Preparació i rebaix de terrenys
  • Rebliment de parcel·les
  • Fonaments
  • Aportació d'àrids
  • Transport de brossa i terra a abocadors autoritzats
 • Treballs en benzineres: Disposem del Passaport de Seguretat per poder realitzar els nostres serveis seguint les normes de seguretat necessàries. Tenim la formació corresponent en riscos específics EESS i en factories GLP.
 • Treballs en espais confinats: Disposem de la formació corresponent en riscos específics per treballs en espais confinats.
 • Enderrocs: Executem enderrocs de petites i mitjanes edificacions (naus industrials, cases unifamiliars, cases adossades, etc.) i transportem tant la runa com la resta de residus procedents de l'enderroc (fusta, plàstic, etc.) a entitats autoritzades per a la correcta gestió dels residus.
 • Murs de pedra: Ens hem especialitzat en la construcció de murs de pedra i rocalla, fets a mida de les necessitats del client i atenent a les característiques pròpies de cada obra. Els nostres murs de pedra tenen un doble vessant, com a element decoratiu i com a sistema de contenció.
 • Contenidors: Disposem de contenidors de 8, 9 i 12 m³ per a la runa i la brossa procedents de les obres, i ens encarreguem del seu transport i gestió en instal·lacions autoritzades.